HISTORIE AUTOBUSOVÉ DOPRAVY NA NAŠEM ÚZEMÍ, VÝROBCI AUTOBUSŮ, JEJICH ZNAČKY A TYPY.
Hledat

Menu

MODELY HISTORICKÝCH AUTOBUSŮ 1:43 A 1:72
 
Navigace: MODELY HISTORICKÝCH AUTOBUSŮ 1:43 A 1:72 > FIVA - MEZINÁRODNÍ FEDERACE HISTORICKÝCH VOZIDEL

FIVA - MEZINÁRODNÍ FEDERACE HISTORICKÝCH VOZIDEL

Tyto webové stránky se až na několik málo výjimek věnují historickým autobusům. Na úplný závěr bych zde tedy ráda uvedla, jak se tato historická vozidla hromadné přepravy osob rozlišují, zařazují a pod. Pro někoho bude tato rubrika možná nudným čtením, osobně ale doufám že většinu lidí zaujme a informace které přináší tak budou přínosné.

FIVA

 
Fédération Internationale des Véhicules Anciens
 

Mezinárodní federace historických vozidel (FIVA) je nevládní, celosvětově působící organizací, jejíž náplní je uchování, ochrana, podpora a propagace historických vozidel a s nimi spojené kultury.

Technický kodex definuje Historické vozidlo v duchu FIVA, poskytuje návody k jeho zdokumentování a popisuje požadavky, na jejichž základě může být uděleno Registrační číslo FIVA a může být vydán Identifikační průkaz FIVA.

Cílem procesu vydávání těchto průkazů je zdokumentovat a zabezpečit motoristické dědictví pro současnou i příští generaci a poskytnout majitelům historických vozidel věrohodný, nezávisle připravený doklad o identitě a historii historického vozidla.

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ KODEX FIVA 2010

(TECHNICAL CODE – FIVA 2010)

1. DEFINICE A VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Všeobecným cílem je zachovat a udržovat v pojízdném stavu všechna silniční vozidla, spadající do věkových kategorií FIVA.

1.1 FIVA definuje historické vozidlo:

– jako mechanicky poháněné silniční vozidlo, minimálně 30 let staré

– které je uchováváno a udržováno v historicky věrném stavu

– které NENÍ užíváno ke každodenní přepravě

– a které je z těchto důvodů součástí našeho technického a kulturního dědictví

Vozidlo budiž udržováno a užíváno řádným, ekologicky šetrným způsobem a zachováváno a užíváno jako v období svého vzniku.

1.2 Obdobím vzniku vozidla se rozumí časový úsek, v němž bylo vozidlo od data své výroby běžně používáno. Z tohoto důvodu může být definice tohoto časového úseku pro různá vozidla a různé země odlišná

2. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

MODIFIKACE

2.1 Modernizace, úpravy nebo jiné změny oproti původnímu stavu jsou nežádoucí a principiálně musí být omezeny na takové změny, které jsou vyžadovány úřady, dále pak na změny z důvodu neprovozuschopnosti nebo zchátralosti vozidla tak, aby bylo zajištěno jeho bezpečné užívání na silnici, nebo změny, které se staly nezbytnými z důvodu nedostupnosti či neekonomičnosti výroby příslušných součástí.

Takovéto úpravy musí být provedeny v duchu období vzniku vozidla takovým způsobem, aby vozidlo mohlo být vráceno zpět do historicky původního stavu a to s vynaložením minimálního úsilí a nákladů.

2.2 Modifikace, úpravy a změny musí být zdokumentovány takovým způsobem, aby bylo možno v budoucnu kýmkoliv odhalit, jak se vozidlo liší od originálního stavu.

Tato informace musí být zaznamenána na straně 4 Identifikační Karty FIVA.

3. TECHNICKÁ KLASIFIKACE VOZIDLA

3.1 Definice vozidla:

Typ A – VOZIDLO STANDARDNÍ

Jedná se o vozidlo odpovídající standardní specifikaci, tak jak bylo dodáváno výrobcem. Mohou být povoleny nepodstatné, kosmetické změny oproti dobové původnosti, stejně jako typické příslušenství, které bylo v dané době na trhu.

Typ B – VOZIDLO DOBOVĚ UPRAVENÉ
Jedná se o vozidlo postavené nebo upravené v dané době pro specifické účely, typické ve své podstatě a tím historicky cenné. Výrobce takového vozidla může být označován jako zhotovitel.

Typ C – KOPIE a REPLIKA
Je to vozidlo zhotovené mimo původní dobu, s použitím nebo bez použití dobových dílů, kopírující určitý model. Takovéto vozidlo musí být zřetelně označeno aby bylo jasné, že jde o KOPII. Zhotovitel takového vozidla je považován za výrobce. Název vozidla bude tvořit kombinace jmen ZHOTOVITELE, VÝROBCE a dále modelu, jehož je vozidlo kopií (Příklad: Smith Bugatti Type 35).

Vozidla kategorie KOPIE a REPLIKA budou datována dvěma daty – datem vzniku původního modelu a datem dokončení kopie či repliky (Příklad: 2008/1925).

REPLIKA musí splňovat stejné shora uvedené podmínky, ale od kopie se liší tím, že byla vyrobena původním výrobcem, konstruktérem či zhotovitelem.

Typ X – VÝJMKA
Vozidlo, které bylo upraveno ze své původní podoby mimo období, definované bodem 1.2. Takové vozidlo může být vybaveno Identifikační kartou FIVA. Úpravy musí odpovídat specifikaci a požadavkům příslušné Národní autority a důkaz o provedené certifikaci/shodě musí být řádně zdokumentován.

3.2 SKUPINY ZACHOVALOSTI – PŮVODNOSTI VOZIDLA

Skupina 1 – ORIGINÁLNÍ

Vozidlo ve stavu v jakém bylo původně vyrobeno, nepozměňované a v zachovalém stavu.

Skupina 2 – AUTENTICKÉ

Vozidlo ve stavu, ve kterém se dochovalo při svém užívání, nikdy nerestaurované, zachovalé v originální specifikaci, s kontinuální historií od data výroby do současnosti a v originálním, možno i opotřebeném stavu. Běžně opotřebitelné díly mohou být nahrazeny díly odpovídajícími dobové specifikaci. Dobové opravy laku, pokovení a čalounění jsou povoleny.

Skupina 3 – RENOVOVANÉ

Vozidlo známé identity, úplně nebo částečně rozebrané, zrepasované a znovu smontované. Jsou povoleny pouze malé odchylky od specifikace výrobce z důvodu nedostupnosti dílů nebo materiálů. Originální díly od původního výrobce by měly být použity všude, kde to je možné, mohou být ale nahrazeny jinými stejné specifikace. Interiér, exteriér a vnější zpracování musí být provedeny co možná nejblíže dobovému provedení.

Skupina 4 – ZNOVU VYSTAVĚNÁ

Ke stavbě mohou být použity díly z jednoho nebo více vozidel stejného typu a modelu, co nejvěrněji podle originální specifikace výrobce. Originální díly od původního výrobce by měly být použity všude, kde to je možné, mohou být ale nahrazeny jinými stejné specifikace. Interiér, exteriér a vnější zpracování musí být provedeny co možná nejblíže dobovému provedení.

4. ROZDĚLENÍ VOZIDEL DO VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

Pro účely akcí FIVA jsou vozidla zařazována do následujících kategorií:

Třída A (Ancestor) Vozidla vyrobená do 31. prosince 1904

Třída B (Veteran) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1905 a 31. prosincem 1918

Třída C (Vintage) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1919 a 31. prosincem 1930

Třída D (Post Vintage) Vozidla zhotovená mezi 1.lednem 1931 a 31. prosincem 1945

Třída E (Post War) Vozidla postavená mezi 1. lednem 1946 a 31. prosincem 1960

Třída F Vozidla postavená mezi 1. lednem 1961 a 31. prosincem 1970

Třída G Vozidla postavená mezi 1.lednem 1971 a věkovým limitem FIVA  - minimálně 30 let staré - dle § 1.1

5. URČENÍ VÝROBNÍHO DATA

5.1 Skutečnosti, které je třeba brát v úvahu při stanovování výrobního data vozidla nebo jeho částí by měly vycházet z jakýchkoliv dostupných informací nebo dokumentace, majících vztah k předmětnému vozidlu nebo k jiným vozidlům stejné značky, modelu a typu. Je třeba podložit toto dokumenty a údaji jako je číslo podvozku, rámu nebo motoru, výrobní čísla, údaji o registraci, dokumenty potvrzující datum prodeje nebo dodávky, atd.

5.2 Zodpovědnost za předložení nezbytné dokumentace bude vždy ležet na majiteli vozidla.

5.3 Za určení data výroby vozidla zodpovídá Národní autorita (ANF) země, v níž majitel předmětné vozidlo zaregistroval.

5.4 Vozidlo, jehož datum výroby bylo určeno Národní autoritou, bude normálně akceptováno jinými FIVA členy. Maximum informací musí být přitom vyžádáno, pokud je to nutné, od jiných Národních autorit, které jsou povinny k tomuto účelu svou příslušnou dokumentaci poskytnout buď Národní autoritě ( nebo Technické komisi).

5.5 Dojde-li při určování data výroby ke sporu mezi majitelem vozidla a Národní autoritou, nebo mezi Národními autoritami samotnými, může být záležitost předložena Technické komisi FIVA k rozhodnutí po zaplacení stanoveného poplatku. Rozhodnutí Technické komise FIVA je konečné.

6. PRŮKAZ IDENTITY FIVA

6.1 FIVA může vydat na základě žádosti Průkaz identity vozidlům, které splňují požadavky FIVA Technického kodexu.

6.2 Průkaz identity FIVA je uznávací dokument, vydaný Národní autoritou k identifikaci schváleného zachovalého historického vozidla na základě inspekce vozidla pracovníkem FIVA nebo jeho zástupcem. Průkaz identity je a zůstává majetkem FIVA po celou dobu. Jeho platnost je 10 let anebo do doby změny majitele vozidla.

6.3 V zemi, v níž je Národní autorita, podává majitel vozidla, registrovaného v této zemi, žádost o Průkaz identity této Národní autoritě. Formulář žádosti tvoří přílohu A tohoto Technického kodexu FIVA. Národní autorita nemůže vydat Průkaz identity pro vozidlo, registrované v jiné zemi.

V zemi, v níž není Národní autorita, podává majitel vozidla v této zemi registrovaného žádost o Průkaz identity Technické komisi FIVA.

6.4 Člen přidruženého klubu FIVA, jemuž Národní autorita odmítla vystavení Průkazu identity, se může odvolat proti tomuto odmítnutí u mezinárodní Technické komise FIVA, která může delegovat svého zástupce do národní subkomise. Zůstane-li záležitost nevyřešena, lze se odvolat k Odvolacímu výboru, který za účelem definitivního rozhodnutí jmenuje Hlavní komise (General Committee).

6.5 Průkaz identity FIVA je dokument, uvedený v příloze B tohoto Technického kodexu FIVA.

6.6 FIVA, její národní zástupci nebo federací FIVA jmenovaný zmocněnec mohou Průkaz identity FIVA kdykoli odebrat. Odebraný Průkaz musí být ihned vrácen vydávající autoritě s uvedením důvodu odebrání. Technická komise FIVA může rozhodnutí Národní autority ve věci Průkazu identity FIVA zrušit.

7. RŮZNÉ

Jakákoli další ustanovení nebo rozhodnutí, přijatá a publikovaná Mezinárodní technickou komisí FIVA po vydání tohoto Technického kodexu , musí být považována za jeho součást.

Celý aktuální kodex FIVA pro rok 2010 ve formátu PDF

Zdroj: FKHV.cz, překlad Ing. Jan Täubel

Další podrobné informace se můžete dozvědět na stránkách www.fiva.org

Základní informace o činnosti Federace klubů historických vozidel České republiky (FKHV ČR)

Kdo jsme?

  • Nezávislý dobrovolný spolek.
  • Sdružujeme více než 6 000 členů ve 170 klubech.
  • Jediní držitelé Národní autority pro testování vozidel na historickou původnost pro ČR udělenou FIVA.

Co je naším posláním?

  • Pořádáme kulturní akce a výstavy.
  • Zastupujeme zájmy veteránského hnutí.
  • Testujeme vozidla na historickou původnost.
  • Legislativní spolupráce s Ministersvem dopravy.
  • Podporujeme vzdělávání v oblasti historických vozidel.

 

Federace klubů historických vozidel České republiky (dále jen FKHV ČR) je nezávislým dobrovolným sdružením právnických osob s vlastní právní subjektivitou. Je založena v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

FKHV ČR sdružuje nejméně dvě právnické osoby (spolky), každá sdružující minimálně 3 jednotlivé kluby.

V současné době sdružuje přes 6 000 veteránistů ve více než 170 klubech.

 

Poslání FKHV ČR

Základním posláním FKHV ČR je zastupovat své členy v rámci České republiky v jednáních s orgány státní správy, organizacemi, institucemi a všude tam, kde to společné  zájmy členů vyžadují.

V mezinárodních vztazích reprezentuje a zastupuje své členy v organizacích a institucích tam, kde to zájmy členů vyžadují. Přitom FKHV ČR uznává jako jedinou autoritu pro  mezinárodní záležitosti FIVA, jejíž  stanovy, pravidla a usnesení respektuje a řídí  se jimi.

FKHV ČR v  zastoupení svých členů uzavírá příslušné dohody a smlouvy, které jsou pro členské organizace závazné.

Při své činnosti se FKHV ČR zříká jakýchkoliv projevů  rasismu nebo náboženské diskriminace.

Jako řádný člen "Mezinárodní federace  historických vozidel" (Féderation Internationale des  Véhicules Anciens, dále jen FIVA)  je FKHV ČR pověřena výkonem Národní autority  FIVA (Autorite nationale FIVA - ANF ) v České republice.

FKHV ČR  přebírá pověření FIVA k výkonu Národní autority FIVA (ANF)  a zavazuje se k výkonu veškerých práv a povinností s ANF spojených.

FKHV ČR pořádá školení a semináře pro všechny zájemce o historická vozidla.

FKHV ČR spolupracuje se státními orgány při tvorbě legislativních norem pro provoz historických vozidel a při výkonu státního dozoru v oblasti historických vozidel.

FKHV ČR je ve smyslu zákona Právnickou osobou, zodpovědnou za všechny druhy testování historických vozidel. V tomto systému je ustaveno:

-  14 Krajských testovacích komisí (KTK),

- cca 200 Klubových testovacích komisí (KLTK).

Celkem je do testování v celé ČR zapojeno  přes 913 technických komisařů.

FIVA-logo-2015.jpg
fkhv_logo-300x219.jpg
 
© iva-rajm.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky